Αντλίες Μελάνης

Deluxe αντλίες με έμβολο CT και GT 

(αντλία μελάνης που γεμίζει με περιστροφή του εμβόλου)

Standard αντλία

(αντλία μελάνης που γεμίζει με πίεση του εμβόλου)

Αντλίες Μελάνης

INKS & REFILLS